ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ವರ್ಗ:ಗಾದೆ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ

ಗಾದೆಯೆಂದರೆ ಕರ್ತೃಗಳಿಲ್ಲದ, ಆದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆ/ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸಾರಭರಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಉಕ್ತಿ.