ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ನಾವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ಬೇಡ. ತಾನಾಗಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. - ೦೪:೧೪, ೩ ಜನವರಿ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.
  • ಬುದ್ದಿಯ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ , ಹೃದಯದ ಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ.