ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ನುಡಿಗಳು/ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಜಾಲತಾಣ: http://www.prajavani.net