ಸೊಫೊಕ್ಲಿಸ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ

Sophocles

  • ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗೆಲ್ಲುವದಕ್ಕಿಂತ, ಗೌರವದಿಂದ ಸೋಲುವದು ಒಳ್ಳೆಯದು.