ಜಾನ್‌ ಮಿಲ್ಟನ್‌

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಏಕಾಂತವೇ ಹಲವು ವೇಳೆ ಉತ್ತಮ ಜೊತೆ.
    - ೦೯:೩೫, ೨೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೧೬ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.