ಎಲೀ ವಿಸೆಲ್‌

ವಿಕಿಕೋಟ್ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
  • ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವ ಸಂದರ್ಭ ಎಂದಿಗೂ ಬರದು. - ೦೪:೪೩, ೨೭ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೫ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.