ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಇ.ಬಿ. ಬ್ರೌನಿಂಗ್‌

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲದು.
    - ೧೪:೫೪, ೧ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೬ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.