ಆಶಾವಾದಿಗಳು

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಥಥ್, ಬೆಂದ್ ಮೇಲ್ ಅವ್ರೇಕಾಳ್
  • ತಲೆ ಮ್ಯಾಕೆ ಟವಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಂಡ್ ಕುಂತ್ಕೋ