ಆಶಾವಾದಿಗಳು

ವಿಕಿಕೋಟ್ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು
  • ಥಥ್, ಬೆಂದ್ ಮೇಲ್ ಅವ್ರೇಕಾಳ್
  • ತಲೆ ಮ್ಯಾಕೆ ಟವಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಂಡ್ ಕುಂತ್ಕೋ