ಆಚಾರ್ಯ ಸೋಮದೇವ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಳೆದವನೇ ದೊಡ್ಡವನು.
    - ೧೪:೩೫, ೧೮ ಜುಲೈ ೨೦೧೭ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.