ಅಗಾಥಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಜನರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು, ಹಾಗೆಂದು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರಬಾರದು. - ೦೪:೦೭, ೧೨ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೪ (UTC)  ರಂದು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಸುಭಾಷಿತ.