ಹೆರಾಕ್ಲೈಟಸ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
Utrecht Moreelse Heraclite.JPG

ಹೆರಾಕ್ಲೈಟಸ್ (Heraclitus) ಒಬ್ಬ ಗ್ರೀಕ್ ನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ.

  • ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ.ಬದಲಾವಣೆ