ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಜ್ಞಾನವು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರೇರಕ