ಸಿಂಪಿ ಲಿಂಗಣ್ಣ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಜ್ಞಾನವು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರೇರಕ