ಸದಸ್ಯ:Siddappa.j

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ

ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ ಇಣುಕ್ತೀರಾ? ಅದರ ಬದ್ಲು ಒಂದ್ ಕೋಟ್ ಬರೆದುಬಿಡ್ರಲಾ?