ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವು ವಿಜಯದ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ.