ಶ್ರೀ ಶಾರದಾದೇವಿ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗದೆ ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.