ವರ್ಗ:ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂದೇಶ ಸೇವೆ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ

ಕಿರು ಸಂದೇಶ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂದೇಶಗಳು

  • ನೀವು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹುಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿನ್ನದೆಯೇ ಬಿಡುತ್ಯೇ?

ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಟಗಳಾಗಲಿ ಅಥವ ಚಿತ್ರಗಳಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ.