ರಾಜರತ್ನಂ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ನರಕಕ್ಕಿಳ್ಸಿ ನಾಲ್ಗೆ ಸೀಳ್ಸಿ ಬಾಯಿ ಒಲಿಸಾಕಿದ್ರೂನೆ ಮೂಗ್ನಲ್ ಕನ್ನಡ ಪದವಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ ಮನಸನ್ನ್ ನೀ ಕಾಣೆ.
  • ಜ್ಞಾನದ ರಕ್ಷೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ರಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ.
  • ಧನವಿದ್ದವರೇ ಧನಿಕರಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಎನ್ನುವುದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ಜ್ಞಾನವೇ ಧನದ ‘ನಿಧಿ’ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಅನಂತವಾದ ನದಿ. ಈ ಮಹಾನದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಪ ನದಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತವೆಯೋ ಬಲ್ಲವರಾರು?
  • ಜ್ಞಾನ ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಮಂದರದಿಂದ ಕಡೆದಾಗ ವಿಚಾರವೆಂಬ ಅಲೆಗಳು ಏಳುತ್ತವೆ. ಕಡೆಯುವುದು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಬದುಕಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಅಮೃತ ದೊರೆಕುತ್ತದೆ.
"https://kn.wikiquote.org/w/index.php?title=ರಾಜರತ್ನಂ&oldid=8893" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ