ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ರನ್ನ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಕುರಿತೋದದೆಯುಂ ಕಾವ್ಯಪ್ರಯೋಗಪರಿಣತ ಮತಿಗಳ್
  • ರತ್ನಪರೀಕ್ಷಕನಾಂ ಕೃತಿ ರತ್ನಪರೀಕ್ಷಕನೆಂದು ಫಣಿಪತಿಯ ಫಣಾರತ್ನಮುಮಂ ರನ್ನನ ಕೃತಿ ರತ್ನಮುಮಂ ಪೇಳ್ ಪರೀಕ್ಷಿಪಂಗೆಂಟೆರ್ದೆಯೇ
  • ನೀರೊಳಗಿರ್ದುಂ ಬೆಮರ್ತನುರಗಪತಾಕಂ
"https://kn.wikiquote.org/w/index.php?title=ರನ್ನ&oldid=4977" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ