ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ

ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ

  • ನನ್ ನೋಡಿ ಉರ್ಕಳ್ಳೋರು ಒಬ್ಬರ ಇಬ್ಬರ ದುಷ್ಮನ್ ಕಹ ಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಊರ್ ತುಂಬಾ ಹೈ