ಮಾರ್ಕ್ ಚಾಗಲ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ನಾನು ಹೃದಯದಿಂದ ರಚಿಸಿದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ತಲೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
  • ಕಲಾವಿದರ ಪ್ಯಾಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣವಿದೆ, ಅದು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣ.
  • ಸಮಯವು ದಡವಿಲ್ಲದ ನದಿಯಾಗಿದೆ.
  • "ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ".
  • "ಕಲೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ".
  • "ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ವಿವರಿಸಲಿ".
  • "ರಷ್ಯಾದ ಕಲೆಯು ಪಶ್ಚಿಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ".
  • "ಇದು ನನ್ನ ಪಟ್ಟಣ, ನನ್ನದು, ನಾನು ಮರುಶೋಧಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆ".
  • "ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕಿಟಕಿಯ ಬಳಿ ನಾನು ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದೇನೆ; ನನ್ನ ಬಣ್ಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ".
  • "ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಚಿತ್ರ. ಅಮೇರಿಕಾವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದಂತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲ".