ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಭೀಮಸೇನ ಜೋಷಿ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಗಾಯಕರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.