ಬುದ್ದಿವಂತ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ

ಬುದ್ದಿವಂತ

  • ನಾನವನ್ನಲ್ಲ ನಾನವನ್ನಲ್ಲ ನಾನವನ್ನಲ್ಲ