ಬಿ. ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ

ವಿಕಿಕೋಟ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವೆಲ್ಲಾ ಬೂಸಾ, ನೀವೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರ ಸ್ಫುರಿಸುವ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಿ. [೧][೨][೩]
  • ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ
  • http://www.thehindu.com/2001/02/01/stories/0401210n.htm
  • http://dalitindia.in/dalitindia/yahoo_site_admin/cache/pages/dalit_leaders
  • http://socialworkbhu.blogspot.in/2013/12/dalit-movement.html