ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಧ್ರುವತಾರೆ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ

M:kn:ಧ್ರುವತಾರೆ_(ಚಲನಚಿತ್ರ) ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಸಂಭಾಷಣೆ

  • ದಂಡಿಗೆ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ, ದಾಳಿಗೆ ಹೆದರಲಿಲ್ಲ, ದಾಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಜಾಗಟೆಗೆ ಹೆದರಿಕೊಳ್ತೀನಾ ?
  • ನಾಯಿ ಹಾಲು ಪೂಜೆಗಲ್ಲ