ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ಪತಿ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಕ್ಕೆ ಮಾರಕನಾಗಿ ತನ್ನ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜ ಒಬ್ಬ ದರೋಡೆಕೋರ