ಜಾನ್ ಎಫ್ ಕೆನಡಿ

ವಿಕಿಕೋಟ್ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಜಾನ್ ಎಫ್.ಕೆನೆಡಿ ಯವರು ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ೩೫ನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು.

  • ದೇಶ ತಮಗೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಕೇಳಬೇಡಿ.  ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಾವೇನು ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ.John F. Kennedy