ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ

  • ಒಬ್ಬ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ

ನಿಮ್ಮಂತ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು