ಕಬೀರ್ ದಾಸ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಮಾತಿನ ಬೆಲೆ ತಿಳಿದವರು, ಮಾತನ್ನು ಮೊದಲು ಹೃದಯದ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಗಿ, ಆನಂತರ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.