ಐನ್‌ಸ್ಟೀನ್‌

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ಹೊಗಲಿಕೆಯ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಏಕಮಾತ್ರ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸ.