ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ

ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ

  • ಹೆಂಗ್ ಗೆದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಗೆದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ