ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಇಟಲಿ ಗಾದೆಗಳು

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸದವನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಕಟಪಡುತ್ತಾನೆ.
  • ಸುಟ್ಟ ಮಗು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಭಯಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
  • ದೇವರು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.
    • Strauss, Emanuel (1994). Dictionary of European proverbs (Volume 2 ed.). Routledge. p. 873. ISBN 0415096243. 
  • ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಿದೆ.
    • If you are sufficiently determined to achieve something, then you will find a way of doing so.
  • ಹತಾಶ ಸಮಯಗಳು ಹತಾಶ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.