ಅಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾ ಮಹಾ ಗರ್ವಿ ಗಾದೆ ಮೆಅನಿನ್ಗ್

ವಿಕಿಕೋಟ್ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಅಲ್ಪ್ ವಿದ್ಯ ಮಹಾ ಗರ್ವ್ ಅರಥ