ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
  • ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ
  • ರಾಜಕೀಯವು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಟವಾಗಿದೆ.
  • ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ , ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಜ ಮತ್ತು ಅದೇ ನಿಜ.
  • ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
  • ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನಲ್ಲ.
  • ನಮ್ಮ ಗುರಿಯು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲು, ಕೈ-ಕೈ ಹಿಡಿದು, ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
  • ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಸೋಲು ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು.