ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ

ವಿಕಿಕೋಟ್ದಿಂದ
Jump to navigation Jump to search
  • ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ
  • ರಾಜಕೀಯವು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಟವಾಗಿದೆ.
  • ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಮತ್ತು ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ , ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಜ ಮತ್ತು ಅದೇ ನಿಜ.