ಸೆಕ್ಯೂರ್‌ಪೋಲ್

ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗು ಹುಡುಕಲು ಹೋಗು

Below is the list of polls.

ಹೆಸರು ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯದ ದಿನಾಂಕ  
Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification (Jan 2023) ೦೦:೦೦, ೧೭ ಜನವರಿ ೨೦೨೩ ೦೦:೦೦, ೩೧ ಜನವರಿ ೨೦೨೩
Wikimedia Foundation Board Elections 2022 ೦೦:೦೦, ೨೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೨ ೦೦:೦೦, ೭ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೨
Universal Code of Conduct Enforcement Guidelines Ratification ೦೦:೦೦, ೭ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೨ ೦೦:೦೦, ೨೧ ಮಾರ್ಚ್ ೨೦೨೨
Movement Charter Drafting Committee elections 2021 ೦೦:೦೦, ೧೨ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧ ೦೦:೦೦, ೨೫ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೧
Wikimedia Foundation Board Elections 2021 ೦೦:೦೦, ೧೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ ೦೦:೦೦, ೧ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೨೧
DWalden Cookie Duplicate Test ೦೦:೦೦, ೧೭ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ ೦೦:೦೦, ೧೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧
DWalden Cookie Duplicate Test 2 ೦೦:೦೦, ೧೭ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ ೦೦:೦೦, ೧೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧
DWalden Test Election Foobar ೦೦:೦೦, ೧೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ ೦೦:೦೦, ೧೭ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧
DWalden Encrypted All Wiki Test Election with Eligibility list ೦೦:೦೦, ೧೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ ೦೦:೦೦, ೧೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧
DWalden STV Election Test 456 ೦೦:೦೦, ೧೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ ೦೦:೦೦, ೧೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧
DWalden STV Election Test 123 ೦೦:೦೦, ೧೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ ೦೦:೦೦, ೧೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧
II Test Encrypted Fruit Candidate for All Wikis ೦೦:೦೦, ೧೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ ೦೦:೦೦, ೧೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧
II Test Encrypted for All Wikis with Eligiblity List ೦೦:೦೦, ೧೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ ೦೦:೦೦, ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧
II Poll for favorite fruit candidate ೦೦:೦೦, ೯ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ ೦೦:೦೦, ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧
DWalden Test STV Election 1 ೦೦:೦೦, ೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ ೦೦:೦೦, ೭ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧
JS - Testing with encryption ೦೦:೦೦, ೬ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ ೦೦:೦೦, ೭ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧
II_choose your sports All wikis ೦೦:೦೦, ೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ ೦೦:೦೦, ೧೧ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧
TESTING T287859 - DO NOT VOTE ೦೦:೦೦, ೪ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ ೦೦:೦೦, ೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧
STV 2 ೦೦:೦೦, ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ ೦೦:೦೦, ೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧
Testing T287780 3 ೦೦:೦೦, ೨ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧ ೦೦:೦೦, ೩ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೨೧
Wikimedia Foundation Elections 2013 ೦೦:೦೦, ೮ ಜೂನ್ ೨೦೧೩ ೨೩:೫೯, ೨೨ ಜೂನ್ ೨೦೧೩
Personal image filter referendum, 2011 ೦೦:೦೦, ೧೫ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೧ ೨೩:೫೯, ೩೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೧
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 ೦೦:೦೦, ೨೯ ಮೇ ೨೦೧೧ ೨೩:೫೯, ೧೨ ಜೂನ್ ೨೦೧೧
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 ೧೨:೦೦, ೨೮ ಜುಲೈ ೨೦೦೯ ೨೩:೫೯, ೧೦ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೦೯
Wikimedia license update vote 2009 ೧೨:೦೦, ೧೨ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೯ ೧೨:೦೦, ೩ ಮೇ ೨೦೦೯
Test vote ೧೨:೦೦, ೮ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೯ ೧೨:೦೦, ೧೦ ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೦೯
"https://kn.wikiquote.org/wiki/ವಿಶೇಷ:SecurePoll" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ